Clanky\Abstrakt

Abstrakt

Úpravu abstraktu stanovuje Norma STN ISO 214. (k dispozícii vo fonde AK MTF STU)
Definícia abstraktu:

 • znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky

Typy abstraktov:

 • informatívny – používa sa pri textoch, ktoré opisujú experimentálne práce a pri dokumentoch na jedinú tému
 • indikatívny – používa sa pri štúdiách, rozsiahlych prehľadoch, rozborových článkoch, monografiách. Zachytáva základné predmety a spôsob spracovania faktov.
 • informatívno-indikatívny –  používa sa ak je limitovaná dĺžka abstraktu, pričom sa obmedzuje na základné prvky dokumentu

Rozdiel s príbuznými pojmami:

 • anotácia (je stručná poznámka alebo vysvetlenie, stručný opis dokumentu a jeho obsahu), zvyčajne sprevádzaný bibliografickým záznamom dokumentu
 • extrakt (predstavuje jednu, alebo viac častí dokumentu vybranú na reprezentáciu)
 • resumé (stručné zopakovanie prínosov a záverov z dokumentu, má doplniť orientáciu čitateľa v texte)

Cieľ abstraktu:

 • je potrebné uviesť prvoradý cieľ (východisko) pre vytvorenie dokumentu (ak to nie je jasné už z názvu dokumentu, alebo to nie je možné zistiť z ďalšieho textu abstraktu)
 • výsledky a závery treba uviesť jasne, treba odlíšiť dohady od faktov
 • pri experimentoch treba uvádzať teoretické výsledky, zozbierané údaje, zaznamenané vzťahy alebo korelácie, pozorované účinky a pod. veľmi stručne
 • je potrebné objasniť, či numerické hodnoty sú nespracované alebo odvodené, či sú výsledkom jediného pozorovania, alebo opakovaných meraní
 • uprednostniť nové a verifikované objavy

Štruktúra abstraktu by mala obsahovať:

 • Cieľ práce
 • Metodológiu
 • Výsledky a závery
 • Ďalšie informácie (ak majú význam v inej ako hlavnej tematickej oblasti)

Umiestnenie abstraktu:

 • Za názvom a údajmi o autorovi a pred textom

Rozsah abstraktu:

 • v rozsahu do 250 slov

Formálna úprava abstraktu:

 • abstrakt sa píše ako jednotný odsek
 • abstrakty sa píšu úplnými vetami
 • používajú sa významové slová z textu, ktoré pomôžu aj pri automatickom vyhľadávaní v textoch
 • nepoužívajte skratky, akronymy