mono/Názov a obsah publikácie

Názov a obsah publikácie

  • pri skriptách sa zhoduje s názvom a osnovou predmetu, pre ktorý je určená,
  • pri učebniciach sa čiastočne zhoduje s názvom a obsah je zhodný s osnovou predmetu,
  • vydaniu učebnice musí predchádzať vydanie skrípt s totožným, alebo príbuzným názvom navrhovanej učebnice.
  • pri monografiách nie je nevyhnutné dodržiavať názov predmetu, pre ktorý je monografia určená;