Clanky\Autor

Autor

Autormi príspevkov môžu byť:

a) interní pedagogickí a výskumní zamestnanci MTF STU,

b) autori mimo MTF STU v prípade, že sú spoluriešiteľmi  výskumných úloh s MTF STU,

c) študenti doktorandského štúdia, pričom v plnom rozsahu platí dodržiavanie  Usmernenia dekana 1/2010 Pravidlá pre publikovanie študentov doktorandského štúdia na MTF STU,

d) externí z  oblasti výskumu akreditovaných na MTF STU.

Autorom príspevkov sa nevypláca autorský honorár. Prvý autor príspevku má nárok na jeden výtlačok časopisu bezplatne. Ostatní autori a mimofakultní recenzenti na požiadanie obdržia separáty príspevkov.

Doktorand ako autor publikuje do obdobia dizertačnej skúšky len ako spoluautor so svojim školiteľom, prípadne samostatne výhradne so súhlasom školiteľa (pozri Usmernenie dekana 1/2010).

Redakčná rada rozhoduje o spoplatnení príspevkov externým autorom v internetovom  časopise MTF STU, kde určí výšku poplatku a spôsob realizácie spoplatnenia.