Clanky\Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov

TVORBA BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

STN ISO 690 (021 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie

Metódy citovania

1. SYSTÉM MENA A DÁTUMU  (HARVARDSKÝ  SYSTÉM) – príklad

Myšlienka neviditeľného deja bola vedecky skúmaná (Crane 1972). Jej absenciu medzi historikmi postrehol Stieg (1981). Je možné, že …..

Odkazy v Zozname bibliografických odkazov (t.z. v závere Vašej práce) budú zapísané takto:

CRANE, D., 1972. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press.
STIEG, M. F., 1981. The information needs of historians. College and Research Libraries, 42(6), 549-560.

Poznámka:

  • ak je meno uvedené v texte, do zátvorky sa už nemusí dávať (pozri Stieg)
  • zoznam bibliografických odkazov môže byť tak usporiadaný abecedne, avšak bez poradových čísiel
  • v zápise zoznamu bibliografických odkazov je rok vždy za menom autora, nie v popisnom údaji zdroja.

2. ČÍSELNÝ SYSTÉM – príklad

Myšlienka neviditeľného deja bola vedecky skúmaná 26. Jej absenciu medzi historikmi postrehol Stieg 13. Je možné, že …..

Odkazy v Zozname bibliografických odkazov (t.z. v závere Vašej práce) budú zapísané takto:

13. STIEG, M. F. The information needs of historians. College and Research Libraries, 1981, 42(6), 549-560.

26. CRANE, D. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press. 1972.

Poznámka:

  • v texte sa uvádza číselný index (môže byť uvedený v zátvorke, alebo ako horný index a pod.)
  • v zozname bibliografických údajov nie sú publikácie zoradené abecedne podľa mena autora, ale podľa toho, ktorý zdroj sa použil prvý, t.z. publikácii ktorú ste použili date číslo od 1 do … a potom zoradíte publikácie v poradí podľa výskytu v texte
  • z uvedeného príkladu je uzjavné, Stieg s číslom 13 bol v texte už predtým niekde uvedený.

3. SYSTÉM PRIEBEŽNÝCH POZNÁMOK

Myšlienka neviditeľného deja bola vedecky skúmaná 32. Jej absenciu medzi historikmi postrehol Stieg 33. Je možné, že ….. Crane povedal34….

Odkazy v Zozname bibliografických odkazov (t.z. v závere Vašej práce) budú zapísané takto:

32. CRANE, D. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press, 1972.

33. STIEG, M. F. The information needs of historians. College and Research Libraries, 1981, 42(6), 549-560.

34. CRANE, D. odk. 32.

Poznámka:

  • v texte sa uvádza číselný index (môže byť uvedený v zátvorke, alebo ako horný index a pod.) v poradí v akom sa cituje dielo
  • ak sa cituje viackrát, bude v zozname bibliografických odkazov uvedené toľkokrát, koľkokrát bolo citované (pozri dvakrát odkaz na Craneho – t.z. Crane ako autor bol citovaný prvýkrát v poradí 32, potom bol citovaný v poradí na 34. mieste,…)

V záverečných prácach MTF STU odporúčam používať metódu mena a dátumu

PRÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
POUŽITIE METÓDY MENA A DÁTUMU

Ak citujeme monografiu, učebnicu, alebo skriptá (ako celok) – vtedy je odkaz zapísaný nasledovne:

MOLNÁR, Zdeněk. 1992. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha: Grada. ISBN 80-85623-07-2

LINCZÉNYI, A., NOVÁKOVÁ,R. 2001. Manažérstvo kvality. Bratislava: STU. ISBN 80-227-1586-7

MARTINKOVIČ, M., HUDÁKOVÁ, M., MORAVČÍK, R. 2001. Náuka o materiáloch II : návody na cvičenia. Bratislava: STU. ISBN 80-227-1599-9

Poznámka:

Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, medzera Krstné meno malými písmenami bodka.
Rok bodka.
Názov diela musí byť napísané kurzívou bodka.
Miesto vydania dvojbodka medzera názov vydavateľa bodka.
Číslo ISBN publikácie ak je dostupné, tak zápis je povinný.

Ak citujeme časť z monografie, učebnice, alebo z uceleného diela – t.z., že ste použili a citujete len určitú časť z dokumentu (uvádzate presne rozsah odkiaľ ste čerpali):

LINCZÉNYI, A., NOVÁKOVÁ, R. 2001. Základné systémy kvality. In: Manažérstvo kvality. Bratislava: STU, s. 156 – 157. ISBN 80-227-1586-7

Poznámka:

Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, medzera Krstné meno malými písmenami bodka.
Rok bodka.
Názov citovanej časti publikácie bodka.
Spojovník In dvojbodka medzera.
Názov diela (to znamená celé dielo, nie tá časť ktorú citujete), z ktorého sa čerpalo (napísané kurzívou) bodka medzera.
Miesto vydania dvojbodka medzera názov vydavateľa čiarka medzera rozsah strán na ktorých bola citovaná časť publikovaná.
Číslo ISBN publikácie ak je dostupné, tak zápis je povinný.

Ak citujeme príspevok zo zborníka – t.z., že ste použili a citujete len určitú časť z dokumentu (uvádzate presne rozsah odkiaľ ste čerpali):

BEHÚLOVÁ, Mária. 2001. Nucleation in the undercooled melts. In: CO-MAT-TECH 2001. Bratislava: STU, s. 23 – 28. ISBN 80-227-9999-X

Poznámka:

Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, medzera Krstné meno malými písmenami bodka.
Rok bodka.
Názov citovaného príspevku bodka.
Spojovník In dvojbodka medzera.
Názov zborníka, z ktorého sa čerpalo (napísané kurzívou) bodka medzera.
Miesto vydania dvojbodka medzera názov vydavateľa čiarka medzera rozsah strán na ktorých bola citovaná časť publikovaná.
Číslo ISBN publikácie ak je dostupné, tak zápis je povinný.

Ak citujeme článok v časopise:

HRIVŇÁK, Ivan. 2002. Dvojfázové nehrdzavejúce ocele a ich zváranie. Zváranie – Svařování, 51(3-4), 49 – 54. ISSN 0000-XXXX.

Poznámka:

Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, medzera Krstné meno malými písmenami bodka.
Rok bodka.
Názov článku bodka.
Názov časopisu kurzívou čiarka.
Číslo ročníka boldom bez medzery guľatá zátvorka číslo časopisu v danom ročníku guľatá zátvorka čiarka medzera strany od do na ktorých bol uvedený článok publikovaný bodka.
Číslo ISSN časopisu povinné.

Ak citujeme elektronický dokument

Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN American Center, ©2005 [cit. 2002-03-05]. Dostupné na internete: http://www.wordswithoutborders.org

Poznámka:

  • najdôležitejšie je v hranatých zátvorkách uviesť dátum, kedy ste zdroj na internete našli, napr. [cit. 2002-03-05]!!! Uvediete dátum, kedy ste zdroj citovali!

Namiesto informácií o umiestnení informačného prameňa dostupného v režime sa môže podľa možností poskytnúť identifikátor DOI, ktorý bol prameňu pridaný. Identifikátor DOI alebo iný trvalý identifikátor má prednosť pred adresou URL, ktorá sa môže meniť.

Príklad  

doi: 10.1000/ISBN900/2-44-0
doi: 10.3390/pr9101769