mono/Definície publikácií

Definície publikácií

monografia, t.j. pôvodná monotematická  práca s príslušnou úrovňou vydavateľskejúpravy (ISBN, jazyková a odborná korektúra – recenzovaná min. 2 recenzentami); min. rozsah 3 AH;

vedecká monografia – pôvodné monotematické vedecké dielo so zárukou vedeckej originality s preukázateľným prínosom pre vedu. Využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky doterajšie poznatky o danej téme, obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom autorov vlastnej vedeckej práce. Vedecká monografia by mala byť dielo zásadného významu pre príslušnú oblasť výskumu;

Definícia monografie podľa CVTI SR pre potreby začleňovania publikácií pri nápočte financií pre verejné vysoké školy:

Presný citát:

„Vedecká monografia – vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahrňujúci všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujúcich s hlavnou intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie obohacujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi jednoznačne uvedenými v monografii. Vedecká monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia. Za vedeckú monografiu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové a formálne náležitosti vedeckej monografie. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou“.

odborná monografia
– nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú úroveň a kvalifikáciu autora. Odborné monografie sú príspevkom k poznaniu určitej problematiky, ktoré rozoberajú systematicky spravidla úzko vymedzenú tému;

vysokoškolská učebnica, t.j. publikácia predstavujúca systematicky usporiadaný, recenzovaný súbor najnovších poznatkov v danom odbore s príslušnou úrovňou vydavateľskej úpravy (ISBN, formát B4, laminovaná väzba, jazyková a odborná korektúra), určená širšej komunite používateľov vysokých škôl;   

skriptá, t.j. učebná pomôcka obsahujúca výklad podstatných častí výučby konkrétneho predmetu (v súlade s učebnou osnovou predmetu), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe dvojjazyčne (s/a) vo Vydavateľstve AlumniPress;

skriptá – návody na cvičenia, t.j. učebná pomôcka určená pre realizáciu praktických laboratórnych, výpočtových, resp. konštruktérsko-projektových zadaní študentov v rámci výučby konkrétneho predmetu (doplnkov ku skriptám s rovnakou úrovňou ich spracovania), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe dvojjazyčne (s/a) vo Vydavateľstve AlumniPress;

ostatné druhy učebných pomôcok (príručky, texty, pracovné zošity a pod.) obvykle bez lektorskej a jazykovej úpravy a s maximálne racionálnou vydavateľskou úpravou;

ostatné druhy periodických a neperiodických publikácií ktoré sa viažu ku konferenciám, ktoré organizuje MTF STU, alebo na  ktorých  fakulta organizačne  participuje;

ostatné publikácie ako výsledok realizácie projektov a iných aktivít v prípade, že je vydavateľom MTF STU ( t.z. publikácie z projektov, konferencií, …) bez nároku na autorské honoráre a vydavateľské náklady MTF ( vrátane jazykovej korektúry).