mono/Definície publikácií

Definície publikácií

 • monografia, t.j. pôvodná monotematická  práca s príslušnou úrovňou vydavateľskej úpravy    (ISBN, jazyková a odborná korektúra – recenzovaná min. 2 recenzentami); min. rozsah 3 AH;

vedecká monografia – vedecké dielo v jednom jazyku najviac troch autorov bez editora, ktorá podáva komplexný, ucelený a systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru príslušnej témy. Jednotlivé časti vedeckej monografie na seba navzájom nadväzujú. Integruje už známe poznatky a obohacuje ich o doposiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Má vedecký štýl a obsahuje dôsledne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát; autor v ňom  uvádza  aj  svoje práce, ktorými  dokumentuje svoju vedeckú činnosť. Pôvodné monotematické vedecké dielo so zárukou vedeckej originality s preukázateľným prínosom pre vedu. Využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky doterajšie poznatky o danej téme, obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom autorov vlastnej vedeckej práce. Vedecká monografia by mala byť dielo zásadného významu pre príslušnú oblasť výskumu;

Definícia monografie podľa CVTI SR pre potreby začleňovania publikácií pri nápočte financií pre verejné vysoké školy:

Presný citát: Vedecká monografia – vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahrňujúci všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujúcich s hlavnou intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie obohacujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný  vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi jednoznačne uvedenými v monografii. Vedecká monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia. Za vedeckú monografiu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové a formálne náležitosti vedeckej monografie. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou“.

Nové definičné doplnenie vedeckej monografie: Podľa  vyhl. MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z.  (príloha č. 10) – definícia vedeckej monografie znie „Má vedecký štýl a obsahuje dôsledne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát; autor v ňom uvádza aj svoje práce, ktorými dokumentuje svoju vedeckú činnosť.“
T.z., že v nej musia byť uvedené vedecké práce autora.

Poznámka: pred vydaním vyhlášky 397/2020, avšak toto nebolo explicitne definované tak, ako je to teraz. V metodickom usmernení CREPČ-u, vydanom pred touto vyhláškou, sa uvádza: 
a/ vedecká monografia ako výsledok vedeckého bádania má primárne prinášať vedecké poznatky, ktoré sú výsledkom vedeckej práce autorov,
b/ integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné, dosiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce,
c/ vo vedeckej monografii sa kladie dôraz na autora alebo autorov, ktorí spravidla úzko spolupracovali na jej vytvorení.
Implicitne sa však z toho dá odvodiť podmienka, ktorá platí vyhláškou č.397/2020 Z.z.

odborná monografia – nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú úroveň a kvalifikáciu autora. Odborné monografie sú príspevkom k poznaniu určitej problematiky, ktoré rozoberajú systematicky spravidla úzko vymedzenú tému;

 • Učebnica pre vysoké školy – didaktický nástroj vysokoškolského vzdelávania, ktorý prezentuje systematický súbor a výklad poznatkov k jednému tematickému celku, má didaktický zámer a vzťahuje sa na študijný program. Cieľovou skupinou je vymedzený okruh študentov alebo zamestnancov vysokej školy. Vyznačuje sa správnou sumarizáciou overených poznatkov, systematickým výkladom a relevantným, zodpovedajúcim štylistickým podaním. Sprostredkúva najnovšie informácie z oblasti výskumu, má jasne štruktúrovaný text, obsahuje zoznam použitej aj odporúčanej literatúry. Publikácia predstavujúca systematicky usporiadaný, recenzovaný súbor najnovších poznatkov v danom odbore s príslušnou úrovňou vydavateľskej úpravy (ISBN, formát B4, laminovaná väzba, jazyková a odborná korektúra);   
 • skriptá, skriptum (učebný text) – dokument vzdelávacieho charakteru, ktorý prezentuje systemizovaný súbor a výklad poznatkov. Obsahujú výklad podstatných častí výučby konkrétneho predmetu (v súlade s učebnou osnovou predmetu), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe. Spravidla dočasne nahrádza vysokoškolskú učebnicu. Cieľovou skupinou je vymedzený okruh študentov. Možnosť aj dvojjazyčného vydania (s/a) vo Vydavateľstve AlumniPress;
 • skriptá – návody na cvičenia, t.j. učebná pomôcka určená pre realizáciu praktických laboratórnych, výpočtových, resp. konštruktérsko-projektových zadaní študentov v rámci výučby konkrétneho predmetu (doplnkov ku skriptám s rovnakou úrovňou ich spracovania), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe dvojjazyčne (s/a) vo Vydavateľstve AlumniPress;
 • ostatné druhy učebných pomôcok (príručky, texty, pracovné zošity a pod.) obvykle bez lektorskej a jazykovej úpravy a s maximálne racionálnou vydavateľskou úpravou;
 • ostatné druhy periodických a neperiodických publikácií ktoré sa viažu ku konferenciám, ktoré organizuje MTF STU, alebo na  ktorých  fakulta organizačne  participuje;
 • ostatné publikácie ako výsledok realizácie projektov a iných aktivít v prípade, že je vydavateľom MTF STU ( t.z. publikácie z projektov, konferencií, …) bez nároku na autorské honoráre a vydavateľské náklady MTF ( vrátane jazykovej korektúry);
 • Abstrakt – samostatne publikovaná, krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej činnosti alebo odbornej činnosti v rozsahu najmenej 150 slov;
 • Kapitola – samostatná typograficky oddelená časť knihy. Ide o rozsiahlejší samostatný celok diela, ktorý sa môže deliť najmä na podkapitoly, odseky a podobne. Kapitoly majú samostatný názov alebo sú označené číslicami a podľa typu výstupu publikačnej činnosti tematicky aj obsahovo na seba navzájom nadväzujú. Kapitola spravidla nie je recenzovaná samostatne;
 • Odborná knižná publikácia – odborné monotematické dielo zamerané na konkrétnu časť problematiky. Prináša známe informácie, opisuje, objasňuje, zovšeobecňuje, nemá objaviteľský charakter, nerieši problematiku komplexne. Jej spracovanie si vyžaduje mimoriadnu odbornú kvalifikáciu autora. Vyznačuje sa odborným, náučným štýlom a obsahuje zoznam použitej literatúry. Cieľovou skupinou je odborná verejnosť. Odbornou knižnou publikáciou je najmä encyklopédia, slovník, prehľadová práca, antológia, komentovaný výklad, príručka, manuál.
 • Príspevok – obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v zborníku s vlastným názvom, bez nadväznosti k častiam, ktoré mu predchádzajú alebo po ňom nasledujú; môže byť recenzovaný aj samostatne;
 • Editovaná vedecká kniha – vedecké dielo spravidla v jednom jazyku s editorom bez ohľadu na počet autorov alebo s autorským kolektívom, zamerané na jednu tému, ktoré má vedecký charakter, obsahuje podrobne spracovaný vedecký aparát, zahŕňajúci aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Editovaná vedecká kniha môže byť vydávaná v knižných sériách a je zostavená zo samostatných kapitol s rôznorodými pohľadmi na jednu tému. Aj súbor prác jedného autora možno považovať za editovanú vedeckú knihu.