stand/preambula

Preambula

Pri tvorbe publikácií treba pracovať so štandardami, ktoré riešia špecifiká toho ktorého druhu dokumentu ako aj s normatívami platnými všeobecne pre oblasť dokumentácie.  Všetky štandardy sú dostupné v Akademickej knižnici (študovňa), resp. Vydavateľstve AlumniPress.