Domov

DOMOV

EDIT portál publikovania na MTF STU

Cieľom tejto aplikácie (určenej len na podmienky a pravidlá publikovania na MTF STU) je zorientovať autorov v štandardoch, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri tvorbe publikácií (Výklad základných pojmov). Pri všetkých typoch dokumentov striktne platí dodržiavanie Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom (autorský zákon), morálnych a etických zásad pri publikovaní. Odporúčam bližšie publikáciu Autorské právo v školách (publikácia je na tomto portáli zverejnená so súhlasom autorov).

Plagiatórstva sa dopúšťa ten autor, ktorý určitým spôsobom použije vo svojom diele text iného autora bez uvedenia zdroja. Do pozornosti dávam článok: SZATTLER, Eduard. Právne a morálne aspekty plagiátorstva. Pôvodne publikované v časopise Duševné vlastníctvo 1/2007). [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete <http://www.solain.org/clanky/20070325192403.pdf>.

Zoznam všetkých zákonov, noriem a štandardov týkajúcich sa publikovania nájdete v printovej podobe vo Vydavateľstve AlumniPress OPOM, odkazy na ne v menu Štandardy tejto aplikácie. Uverejnenie plných textov štandardov v tejto aplikácií by bolo porušením zákona NRSR 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov o požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

Informácie o predátorských časopisoch a vydavateľstvách

Informácie o novom zákone

Na zistenie vašich citácií v databáze Web of Science použite prepojenie https://apps.webofknowledge.com a v databáze Scopus prepojenie https://www.scopus.com . Ku všetkým vonkajším elektronickým zdrojom (vrátane citačných databáz) sa dostanete prostredníctvom virtuálnej knižnice https://www.mtf.stuba.sk/9000.

K publikačným výstupom MTF STU je možný prístup cez virtuálnu knižnicu http://publview.stuba.sk/.

Poďakovanie vyjadrujem pracovníkom OKIS MTF (Ing. Pavol Závacký, Ing. Matej Hýroš) a pracovníčkam Vydavateľstva AlumniPress (Alžbeta Skýpalová, Alena Sučáková) za pomoc pri zostavení aplikácie.

autorka

Poznámka: Pre korektné zobrazovanie aplikácie používajte prehliadač Mozilla. Tento portál je priebežne aktualizovaný.