zaver/Titulný list ZP

Titulný list ZP

Titulný list ZP obsahuje úplné informácie o ZP v štruktúre (vzor titulného listu):

a) názov univerzity,
b) názov fakulty, ktorej je autor študentom, ak je zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,
c) názov ZP a ak sa použil, podnázov ZP,
d) typ ZP (názov ZP podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania),
e) meno, priezvisko a tituly autora ZP,
f) evidenčné číslo ZP,
g) študijný program,
h) číslo študijného odboru,
i) názov študijného odboru,
j) meno, priezvisko a tituly školiteľa,
k) meno, priezvisko a tituly konzultanta (v prípade že je určený),
l) školiace pracovisko,
m) miesto a rok vydania ZP.

Čísla študijných odborov

j) meno, priezvisko a tituly školiteľa,
k) meno, priezvisko a tituly konzultanta (v prípade že je určený),
l) školiace pracovisko,
m) miesto a rok vydania ZP.