mono/Autorské honoráre

Autorské honoráre

  • Fakulta sa uzavretím licenčnej zmluvy zaväzuje vyplatiť autorom autorský honorár, ktorého výšku pre daný kalendárny rok navrhuje edičná komisia fakulty a schvaľuje dekan  fakulty podľa platných predpisov a konkrétnych možností fakulty. Autorský honorár sa vypláca iba do výšky stanoveného rozsahu publikácie.
  • Pri opätovnom vydaní do troch rokov od vydania publikácie sa autorský honorár:

– pri nezmenenom vydaní nevypláca,
– pri prepracovanom vydaní sa vypláca podľa percentuálneho rozsahu prepracovania.

  • Po uplynutí troch rokov môže byť publikácia znova vydaná (reedícia) iba na základe vydavateľskej zmluvy, a to ako:

– nezmenené vydanie (60% pôvodného honoráru),
– prepracované vydanie (plný autorský honorár).