mono/Rozsah publikácie

Rozsah publikácie

Rozsah rukopisu publikácie nesmie v textovej, obrázkovej, tabuľkovej a prílohovej časti prekročiť rozsah stanovený súčinom:

RUP =  počet hodín výučby za semester  x  0,33 AH

pri 13 týždňovom semestri, pričom 1 AH textu (vrátane tabuliek) je definovaný ako 20 normalizovaných strán – t.j. 36 000 znakov a 1 AH obrázkov a vzorcov ako plocha 2300 cm2.