zaver/Autor

Autor

Autorom záverečnej práce je študent MTF STU

Povinnosti autora:

1) Kontrola originality ZP sa uskutočňuje prostredníctvom zadávania ZP do CRZP. K tomu je nutné, aby študent:

a) ZP okrem tlačenej formy pripravil aj v elektronickej forme. Za obsahovú zhodu tlačenej a elektronickej verzie ZP zodpovedá študent (pokyny k zviazaniu upravuje čl.7 Metodiky tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác  na MTF STU).
b) Najneskôr v termíne určenom v harmonograme akademického roka na odovzdanie ZP, odovzdal elektronickú verziu ZP vložením do AIS.

c) Po vložení ZP do AIS vyplnil AIS vygenerovaný doklad o sprístupnení školského diela ZP (Licenčná zmluva o použití školského diela -Príloha č. 1 Metodiky tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác  na MTF STU, Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia- Príloha č. 2 Metodiky tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác  na MTF STU).

2) Autor ZP podpisom dokladu podľa  Prílohy č. 1, resp. Prílohy č. 2 záväzne zaujme stanovisko k zverejneniu ZP.

3) Podpísaný doklad o sprístupnení ZP v dvoch exemplároch a tlačenú formu ZP v počte exemplárov určených školiacim pracoviskom odovzdá autor najneskôr v termíne určenom v harmonograme akademického roka na odovzdanie ZP na školiacom pracovisku.
4) V prípade, ak autor podpíše Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia, zverejňuje sa iba zadanie ZP.

5) Skúšobná komisia (ods.4, čl. 16 SP), resp. komisia pre obhajobu dizertačnej práce (ods. 1 , čl. 27 ŠP) môže rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, navrhnúť obmedzenie zverejnenia ZP vyznačené autorom v Licenčnej zmluve o použití školského diela. V prípade akceptácie návrhu k Licenčnej zmluve o vypracovaní školského diela, alebo ďalšom obmedzení zverejnenia z podnetu sa uzatvára dodatok, ktorý podpisuje nadobúdateľ a autor ZP (písm. b, bod 1, čl. 1). Rozhodnutie nadobúdateľa je konečné.

6) ZP v zmysle bodu 5 Metodiky tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác  na MTF STU sú sprístupnené podľa  zákona o prístupe k informáciám a vnútorného poriadku informačných stredísk STU.