zaver/Hlavná časť ZP

Hlavná časť ZP

Hlavná textová časť (jadro) sa člení na kapitoly, podkapitoly, kapitolky, odstavce, pododstavce. Pri delení kapitoly na podkapitoly musí byť dodržané rozdelenie minimálne na dve podkapitoly. Obsahová náplň hlavných kapitol býva väčšinou nasledovná:

a) úvod (platí pre všetky typy prác).
V úvode autor stručne vysvetlí aktuálnosť a význam riešenia danej témy z hľadiska teórie a/alebo praxe, zdôrazní dôvody rozhodnutia pre jej spracovanie. Zadefinuje a vysvetlí cieľ, resp. ciele práce (cieľ/ciele práce môže byť aj ako samostatná kapitola) a postup jej spracovania. Táto kapitola nemá číslovanie. Rozsah úvodu býva zvyčajne 1 až 3 strany.

b) hlavný text, (bakalárske a diplomové práce podľa bodu A.; dizertačné práce podľa bodu B.)
A. Členenie hlavného textu je pre bakalárske a diplomové práce na MTF STU spravidla nasledovné:
Prvá kapitola je zväčša venovaná teoretickým východiskám poznania v danej oblasti skúmania objektu práce. Účelom je pripraviť teoretické podklady pre analytickú a návrhovú časť práce. Zdrojom pre spracovanie je aktuálna domáca a zahraničná literatúra.
Druhá kapitola sa venuje spravidla analýze konkrétneho problému riešenia (podľa zadania práce) a zhodnoteniu analýzy. Podiel prvej a druhej kapitoly tvorí zvyčajne 50% z celkového rozsahu práce.
Tretia kapitola je väčšinou návrhovou časťou. Predstavuje výsledky práce, samotné riešenie problému, postup realizácie navrhovaného riešenia a pod. Býva najdôležitejšou časťou práce. Spravidla tvorí 30 až 40% rozsahu práce.
Štvrtá kapitola zhrnie výsledky návrhovej časti vo vzťahu k zadaným cieľom práce, zhodnotí sa technický, ekonomický prínos a možnosti využitia v praxi.
Hlavná textová časť bakalárskych a diplomových prác ďalej pokračuje bodmi c), d) a e) – viď. nižšie.

B. Členenie hlavného textu je pre dizertačné práce na MTF STU spravidla nasledovné:
Prvá kapitola opisuje súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí. V tejto časti autor uvádza a rozoberá dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30% z celkového rozsahu práce.
Druhá kapitola sa venuje spravidla cieľu práce. V tejto časti autor jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou tejto časti sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa práce.
Tretia kapitola je venovaná metodike práce a metódam, ktoré boli použité v práci. Prinášajú charakteristiku objektu skúmania, pracovné postupy, spôsob získavania údajov a ich zdroje, metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, štatistické metódy a pod.
Štvrtá kapitola predstavuje výsledky práce. Je najdôležitejšou časťou práce a spravidla tvorí 30 až 40% rozsahu práce. Výsledky (vlastné postoje, vlastné riešenie problému, nové prístupy a postupy), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní dostatočne vysvetliť.
Súčasťou tejto časti môže byť aj diskusia, kde autor konfrontuje všetky skutočnosti a poznatky s výsledkami iných autorov. (Diskusia môže byť a samostatnou kapitolou práce).
Piata kapitola zhrnie výsledky vo vzťahu k zadaným cieľom práce, zhodnotia sa hlavné prínosy pre teóriu a/alebo prax. Rozsah tejto časti je zvyčajne 3 až 5 strán.
Hlavná textová časť dizertačných prác ďalej pokračuje bodmi c), d) a e) – viď. nižšie.

c) záver, (platí pre všetky typy prác)
Autor v ňom stručne zhrnie význam práce, vyzdvihne jej podstatu a aktuálnosť jej spracovania. Nečísluje sa (t. z. táto kapitola nemá očíslovanie). Rozsah zvykne bývať 1 až dve strany.

d) resumé, (platí pre všetky typy prác)
Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku (pozri čl.2, odst.10 písm. d) musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10% rozsahu záverečnej práce. Resumé sa započíta do rozsahu práce.

e) zoznam bibliografických odkazov