mono/Exempláre rukopisov

Exempláre rukopisov

  • Rukopis schváleného titulu  je  (vedúci) autor povinný spracovať a odovzdať v stanovenom termíne   s úpravami podľa pripomienok recenzentov (spolu s 2 exemplármi každého recenzného posudku), v predpísanej úprave (podľa požiadaviek vydavateľa). Vydavateľ uzatvorí s autorom(i) licenčnú zmluvu.
  • Rukopis sa odovzdáva 1-krát vytlačený a 1x na elektronickom nosiči podľa pokynov výrobcu publikácie.
  • Autor dostane z pracoviska OPOM (Vydavateľstvo AlumniPress) potvrdenie o odovzdaní rukopisu.