zbor/Preambula

Preambula

Ak nie je určené inak (organizátor podujatia, redakčná rada, a pod.) odporúčame dodržiavať nasledovné znaky úpravy príspevku v zborníku.

Poznámka: v menu Štandardy vám poskytujeme najčastejšie používané štýly pri tvorbe publikácií.