zbor/Preambula

Definícia: Zborník – publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov rôzneho zamerania. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) na seba nenadväzujú a sú v jednom alebo vo viacerých jazykoch. Je predmetom publikačného verejného distribučného procesu, má všetky náležitosti formálnej úpravy a vydavateľskej úpravy. Na účel evidencie publikačnej činnosti sa ročenka považuje za zborník. Zborníkom je aj tematický zborník alebo jubilejný zborník vydaný pri príležitosti osobného, inštitucionálneho alebo spoločenského jubilea. Zborníky sú konferenčné, nekonferenčné, jednorazové a kontinuitné.

Ak nie je určené inak (organizátor podujatia, redakčná rada, a pod.) odporúčame dodržiavať nasledovné znaky úpravy príspevku v zborníku.

Poznámka: v menu Štandardy vám poskytujeme najčastejšie používané štýly pri tvorbe publikácií.