Stand/bibio

Zoznam bibliografických odkazov k aplikácii (súčasne aj ako odporúčaná literatúra)

KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, M.  Informačná výchova. Termminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, 1998.  ISBN 80-08-02818-1

KIMLIČKA, Š. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul, 2002. ISBN 80-88982-57-X

KIMLIČKA, Š. Spracovanie zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov a aktivít: metodika prípravy podkladov a zaraďovania publikácií, ohlasov a aktivít do kategórií. Bratislava: Stimul, 1998.

KIMLIČKA, Š., KUCIANOVÁ, A., KATUŠČÁK, D. Pro Scientia-evidencia a prezentácia publikačnej činnosti, ohlasov a vedeckých aktivít II. Tabuľky a kódovníky. Bratislava: Stimul, 1999. ISBN 80-85697-93-9

KUDLÁČ, Ľ., MAXIM, V.  Význam elektronických publikácií v modernom vyučovacom systéme. Transfér inovácií, 2001, (3), 33 – 37.

MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004, s. 32 – 43.

ŠUŠOL, J. Elektronické informačné zdroje a knižnično-informačné systémy – aktuálne problémy a súvislosti.  ITlib, 2001, 5, (3),  4 – 11. ISSN 1335-793X

Metodické opatrenie č.1/2010-N Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenie z 25.2.2010 vydanej rektorom STU Bratislava.

Metodické usmernenie MŠ SR č.14/2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovaní a sprístupňovaní (ďalej MU).

Študijný poriadok  STU v Bratislave.

Usmernenie dekana 1/2010 Pravidlá pre publikovanie  študentov doktorandského štúdia na MTF STU

Materiál KR z 28.06.2010 Podpora elektronického vydávania vedeckých časopisov a zborníkov STU

Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU (aktualizácia 1.11.2010) – nájdete na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2059

Široký, J. a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN978-80-251-3510-5