mono/recenzenti

Recenzenti

  • publikácie musia byť odborne recenzované a jazykovo upravené. Jazykovú korektúru organizačne zabezpečuje vydavateľ,
  • odborní recenzenti na monografiu a učebnicu:  musia byť traja, pôsobiaci v danej alebo v príbuznej oblasti, pričom aspoň jeden musí mať rovnakú alebo vyššiu vedecko-pedagogickú hodnosť ako má člen autorského kolektívu s najvyššou vedecko-pedagogickou hodnosťou. Všetci  traja recenzenti sú externí, odporúča sa aby jeden z recenzentov bol mimo  rezortu školstva;
  • odborní recenzenti na skriptá:  dvaja recenzenti, z ktorých aspoň jeden musí byť docent alebo profesor v danej alebo v príbuznej oblasti. Profesor musí byť vtedy, ak aspoň jeden člen autorského kolektívu je profesor. Jeden z  recenzentov musí byť zamestnancom inej fakulty;
  • recenzentov schvaľuje na návrhovom liste riaditeľ príslušného ústavu.
  • Odborný recenzný posudok musí byť vypracovaný podľa schválenej osnovy, Osnova recenzného posudku v slovenskom jazyku , Osnova recenzného posudku v anglickom jazyku. Recenzie sú honorované v zmysle Smernice dekana 12/2010. Zmenu recenzentov v priebehu spracovania publikácie schvaľuje riaditeľ príslušného ústavu.
  • Údaje o recenzentovi: meno a priezvisko, rodné meno a priezvisko, tituly, trvalé bydlisko, zamestnávateľ, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, poberateľ dôchodku (typ dôchodku a dátum priznania dôchodku), zdravotná poisťovňa, poberateľ materského alebo rodičovského príspevku (typ príspevku počas trvania dohody), držiteľ preukazu ZŤP, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, IBAN, kontakt (tel., e-mail)