mono/Pokyny na úpravu publikácie

Pokyny na úpravu publikácie

Textový editor –  Times New Roman CE, Arial

Veľkosť písma – text veľkosť 12, názvy kapitol a podtitulov podľa nasledovného vzoru:

1.       KAPITOLA  – veľkosť písma 16, bold,  písmo veľké

1. 1     Podkapitola – veľkosť písma 14, bold, písmo veľké

1.1.1      Podpodkapitola  – veľkosť písma 12, bold, písmo malé

1.1.1.1 Paragraf – kurzíva, veľkosť písma 12, písmo malé

Riadkovanie –1,5 vo formáte A4

Okraje  – nastavené okraje (horný, dolný, pravý a ľavý ) – 2,5 cm,

hlavička – 1,25, päta 1,25 cm.

Medzera medzi textom a titulkami:

od názvu kapitoly po podtitul –  1 riadok

od podtitulu po text –  1 riadok

od textu po medzititul   – 1 riadok

od medzititulu  – 1 riadok

medzera medzi textom a vzorcom a vzorcami navzájom   –  1 riadok

Vzorce – písať vo vzorcovom editore, 1 cm od ľavého okraja. Ak je v práci viac rovníc a formúl, treba ich v práci priebežne číslovať.  Keď sa rovnica, alebo vzorec nezmestí do jedného riadku, rozdelí sa pred znakom rovnosti alebo pred znakom plus, mínus, krát, delenie. Čitateľ sa oddeľuje od menovateľa čiarou, ktorá sa rovná dĺžke oboch. Ak sa má zlomok umiestniť do bežného textu, je možné ho zredukovať do jedného riadku a použiť namiesto čiary lomku (/) alebo, ak je to vhodné, záporný index. Vzorce písať vo vzorcovom editore, (nie text + vzorcový editor). Číslovanie vzorcov  – vpravo, v hranatých zátvorkách.

Veličiny – v  texte písať kurzívou, hodnoty (čísla) kolmo, jednotky kolmo, dodržiavať medzery.

Stránkovanie – vždy sa začína stránkovať číslom 3 (prvá strana je titulný list, druhá strana je rub titulného listu), úvod alebo predslov začínať na stránke 3 (ak je táto časť iba na jednu stranu – štvrtá strana ostáva voľná a  vlastný text (príp. obsah, kapitola) začína na strane 5. Nepárne číslo strany musí byť vždy na pravej strane. Obsah textu umiestniť na  koniec publikácie za Zoznam bibliografických odkazov (Použitá literatúra –  neplatný názov). Čísla stránok – umiestnenie v strede v dolnej časti strany (podľa nastavenej päty – 1,25 cm).

Obrázky –  kresliť a vkladať do obrázkového rámca (nie do tabuľky), centrované na stred, skenované ukladať vo formáte jpg (nie bmp, tif.), obrázky neobtekať textom, popis obrázka môže byť  súčasťou obr. – veľkosť písma 11, Times New Roman, kurzíva, vycentrovaný. Nepoužívať hypertextové prepojenia. napr.Obr.1 Popis…

Úprava textu

–       rukopis  musí byť vytlačený na laserovej tlačiarni, vo formáte A4, (môže byť obojstranne),

–       titulky nedávať na koniec strany tak, aby text pokračoval na nasledujúcej strane,

–       stranu nezačínať neúplným, riadkom, ani nekončiť jedným riadkom z odstavca,

–       text členiť na odstavce, začínať na úrovni  0,5 cm, medzi odstavcami nerobiť medzery,

–       používať okrúhle zátvorky ( ), lomítko / používať len ako lomítko,

–       za interpunkčnými znamienkami  , . :  nechať jednoúderovú medzeru,

–    pri používaní rozdeľovacieho znamienka  – : a) ak sa používa ako pomlčka treba nechať jednoúderovú medzeru pred ním i po ňom b) vo význame spojovníka sa  medzera nenecháva,

–       poznámky pod čiarou písať menším typom písma ako samotný text (veľkosť 10),

–       zoznam bibliografických odkazov  uvádzať v texte v okrúhlych zátvorkách a ďalej postupovať podľa platnej normy STN ISO 690-01 0197:2012