zbor/Štruktúra príspevku

Štruktúra príspevku

1.    názov príspevku
2.    autor – meno a priezvisko, tituly
3.    pracovisko autora
4.    kontakt na autara
5.    kľúčové slová
6.    abstrakt príspevku
7.    text príspevku
8.    zoznam bibliografických odkazov

Ak je príspevok výstupom riešenia inštitucionálnej úlohy, príp. projektu, uvádzajte číslo a názov úlohy príp. projektu v závere príspevku.