zaver/Záverečná čast ZP

Záverečná časť ZP

Obsah tejto časti predstavujú osobitné dodatky, ktoré sa nestránkujú a nespadajú do rozsahu práce.

Medzi osobitné dodatky patrí :
–    čestné vyhlásenie (povinné),
–    registre (nepovinné).

Čestné vyhlásenie

Súčasťou kvalifikačných prác je vyhlásenie autora o samostatnosti vypracovania práce.

Registre
Vyhotovujú sa podľa uváženia autora, čiže ide o nepovinné súčasti práce. Položky v registroch môžu byť usporiadané:
–    abecedne,
–    systematicky,
–    chronologicky, číselne, abecedno-číselne.

Každý nový register sa začína na novej strane. V záhlaví sa odporúča uviesť názov registra.