zaver/Súhrn

Súhrn

Súhrn obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere sa charakterizuje splnenie zadania ZP, výsledky a význam celej práce.(vzor)

•    Súčasťou súhrnu je 3 – 5 kľúčových slov.
•    Súhrn sa píše súvisle ako jeden odsek .
•    Rozsah je spravidla 100  až 500 slov.
•    Povinnou súčasťou je preklad súhrnu do anglického jazyka.
•    Úpravu súhrnu definuje Norma STN ISO 214.