zbor/Formálne znaky príspevku

Formálne znaky príspevku

Zapätie príspevku
V zapätí článku uvádzajte ak je to potrebné číslo a názov úlohy (grantu, projektu), ku ktorému sa článok viaže.

Riadkovanie
Jednoduché (1)

Typ písma
MS WORD 2000, 2003, TimesNewRoman, Arial, veľkosť 12

Číslovanie kapitol a jej súčastí
Na číslovanie častí, kapitol, odstavcov a pododstavcov platí medzinárodná norma ISO 2145 Documentation – Numbering of division and subdivision in writen documents. Zmyslom číslovania je sprehľadniť text, uľahčiť orientáciu v ňom, umožniť presne odkazovať na určité fakty, či pasáže. Na číslovanie častí v hlavnom texte sa používajú len základné arabské číslice, ktoré sa na druhej a ďalších úrovniach oddeľujú bodkou. V označení príloh sa môžu použiť aj abecedné znaky.

Obrázky, tabuľky a znaky v hlavnej časti  článku
– do redakcie dodávajte obrázky vo formáte .jpg (nie bmp. tif.)

Obrazový materiál číslujeme priebežne jedným spôsobom v celom rozsahu práce.
Ilustrácie – Ak ilustráciu urobil iný autor ako je autor práce, jeho meno musí byť pri ilustrácii uvedené. Názov obrázku musí byť pri každom obrázku. Umiestni sa pod  obrázkom. Text má byť zrozumiteľný bez kontextu, nedáva sa do rámčeka. Ilustrácie sa majú zaradiť bezprostredne za textom, v ktorom sa spomínajú po prvý raz. V hlavnom texte nie je vhodné používať ilustrácie väčšieho formátu než je formát práce. Ak sa ilustrácie citujú v texte, najprv sa napíše slovo Figure. Môže sa použiť aj skratka. Zvolený spôsob sa ďalej dodržiava. Napríklad: Figure 5, Fig. 5, fig. 5.

Tabuľky – tabuľka v hlavnom texte musí obsahovať iba údaje, ktoré súvisia s daným výkladom v texte. Treba ju umiestniť bezprostredne za miestom, kde sa cituje po prvý raz, podľa možnosti na tej istej strane. Každá tabuľka  musí mať arabské poradové číslo a názov, ktorý sa umiestni nad tabuľku. Nemali by sa používať zložené tabuľky, všetky tabuľky by mali mať zvislú orientáciu ako text.

Matematické, fyzikálne jednotky, chemické značky a rovnice – Zákonné základné, odvodené a doplnkové jednotky, ich násobky a vedľajšie jednotky sa musia používať v súlade s normou STN ISO 31-0 (01 1301): Veličiny a jednotky: Všeobecné zásady.
Matematické výrazy a výpočty, fyzikálne a chemické vzorce a výpočty treba začínať odsadené od ľavého okraja zarážkou a od horného a nasledujúceho textu oddeliť medzerou. V prípade, že je formula krátka, môže sa dať do textu, pričom pred ňou i za ňou sa dá medzera. Ak je v práci viac rovníc a formúl, treba ich v práci priebežne číslovať. Poradové číslo sa napíše do hranatých zátvoriek bez medzier pred a za číslom a celé číslo v zátvorkách sa zarovná vpravo (zmena oproti pôvodným okrúhlym zátvorkám). Keď sa rovnica, alebo vzorec nezmestí do jedného riadku, rozdelí sa pred znakom rovnosti alebo pred znakom plus, mínus, krát, delenie. Čitateľ sa oddeľuje od menovateľa čiarou, ktorá sa rovná dĺžke oboch. Ak sa má zlomok umiestniť do bežného textu, je možné ho zredukovať do jedného riadku a použiť namiesto čiary lomku (/) alebo, ak je to vhodné, záporný index.Vzorve písať vo vzorcovom editore (nie  text + vzorcový editor).

Veličiny sa označujú písmenom latinskej alebo gréckej abecedy. Značka veličín sa tlačí kurzívou bez ohľadu na to, aký typ písma sa použil v ostatnom texte. V názve veličiny sa neuvádza jednotka. Značky meracích jednotiek sa píšu štandardným, stojatým písmom. Rovnako sa píšu aj značky chemických prvkov, ktoré sa podľa potreby doplnia indexami.

Ďalšie náležitosti
–    poznámky: treba ich obmedziť na minimum. Ak sú vysvetlivky a argumenty naozaj dôležité, treba ich uviesť v texte práce.