mono/Autor

Autor

  • Autor skrípt – jeden z autorského kolektívu musí mať vedecko-pedagogickú hodnosť profesor, docent alebo  hodnosť PhD./CSc.
  • Autor skrípt – návody na cvičenia jeden z autorského kolektívu   musí mať vedecko-pedagogickú hodnosť profesor, docent, alebo hodnosť PhD./CSc.
  • Autor učebnice –  autorský kolektív je zostavený výhradne z profesorov alebo docentov, učebnica môže byť  vydaná len ako medziinštitucionálne dielo so spoluautorstvom iných autorov z  min. 2 iných univerzít/fakúlt mimo STU;
  • Autor monografie – autor musí mať vedecko-pedagogickú hodnosť profesor, docent, alebo hodnosť PhD./CSc.; monografie sú vydávané výhradne len s 1 autorom z MTF STU.
  • Autorský kolektív  učebníc, skrípt a návodov na cvičenia tvorí najviac päť autorov a členom autorského kolektívu môže byť aj pracovník mimo fakulty. Vedúci autorského kolektívu musí byť v čase zadávania publikácie  do tlače zamestnancom fakulty na plný úväzok a jeho autorský podiel na publikácii je minimálne 30 %. Počet spoluautorov na publikácií mimo MTF STU môže byť max. 2 spoluautori s tým, že percentuálny podiel interných zamestnancov na publikácii musí byť viac ako 50 %. V „Návrhovom liste“ je jeho meno uvádzané vždy na prvom mieste.
  • Ak v priebehu spracovania publikácie dôjde k zmene v autorskom kolektíve, musí vedúci autor (alebo riaditeľ ústavu, ak nastala zmena vedúceho autora) podať písomnú žiadosť EK fakulty o schválenie  zmeny.
  • Po schválení edičného plánu fakulty VR MTF STU, potvrdí edičná komisia fakulty vedúcemu autorovi zaradenie publikácie do edičného plánu fakulty s uvedením upresňujúcich informácií. Na návrh edičnej komisie fakulty uzatvorí dekan fakulty  (alebo Vydavateľstvo SPEKTRUM STU) s autorom licenčnú zmluvu.