mono/preambula

Preambula

Edičnú činnosť na Materiálovotechnologickej fakulte STU upravuje Štatút edičnej činnosti. Cieľom edičnej činnosti fakulty je zabezpečenie rýchleho prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a tým uľahčiť prístup študentov k novým poznatkom, skvalitniť pedagogický proces a podporiť výskumný a vedecký priestor prostredníctvom publikácií.

Za  vydanie  publikácie,  ktorá  nebola  schválená  v  Edičnom pláne fakulty, zodpovedá v plnom rozsahu autor. Publikácie vydané mimo EP nemôžu byť vydané pod hlavičkou fakulty. Z  tohto dôvodu fakulta za takto vydané dielo nepreberá žiadne garancie.

Monografie financované z projektov nie je možné použiť na komerčné účely. Nie je možný ich predaj.

Základným dokumentom pre riadenie edičnej činnosti fakulty je ročný edičný plán fakulty, ktorý pripravuje edičná komisia fakulty v spolupráci s vedením ústavov a schvaľuje VR MTF STU.

Vedecký prínos

Monografie vydané z Edičného plánu Materiálovotechnologickej fakulty musia mať vložený osobitný dodatok VEDECKÝ PRÍNOS, v ktorom autor deklaruje monografiu ako vedeckú publikáciu.

Monografie a učebnice vydáva:

  • Vydavateľstvo SPEKTRUM STU Bratislava (podklady sa odovzdávajú vo Vydavateľstve AlumniPress),
  • Zahraničné vydavateľstvá Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Pearson a Cengage – cez program Custom publishing: (po dohode s vydavateľom aj možnosť vydania vedeckých monografií) v americkej a anglickej produkcii (podklady sa odovzdávajú vo Vydavateľstve AlumniPress).

Skriptá a ostatné druhy učebných pomôcok vydáva Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU.