zaver/Počet exemplárov

Počet exemplárov

Exempláre – originál, ktorý bude plniť funkciu archívneho exempláru záverečnej práce  s povinnosťou uchovávania v Akademickej knižnici MTF STU v Trnave by mal byť vyhotovený v pevnej väzbe, ďalšie vyhotoviť tzv. hrebeňovou väzbou. Záverečné práce sa vyhotovujú  v 3 tlačených exemplároch a 1 exemplár na elektronickom nosiči  v pdf  formáte, pričom elektronická verzia musí byť totožná s tlačenou verziou práce.