mono/Termíny

Termíny

Termíny na odovzdanie návrhových listov:
Do 31.10. kalendárneho roka (napr. návrhy pre rok 2017/2018 treba odovzdať do 31.10.2016)

Termíny na odovzdanie rukopisov:

 • Publikácie hradené z grantových, alebo iných výskumných projektov musia byť odovzdané do konca septembra príslušného roka (z dôvodu finančných uzávierok).
 • V prípade, že autor nedodrží termín odovzdania rukopisu:
 1. pri oneskorení o 3 mesiace – napomenutie riaditeľa ústavu
 2. pri oneskorení o 6 mesiacov – zníženie autorského honoráru o 25% všetkým autorom
 3. pri oneskorení o 12 mesiacov sa titul  vyradí z EP pre daný rok, autor môže predložiť nový návrhový list pre  nasledujúci rok, max. však 2x za sebou.

Termíny na vydanie:

 • Skriptá vydávané vo Vydavateľstve AlumniPress – po jazykovej korektúre do troch týždňov.
 • Edičná komisia fakulty má právo počas troch rokov od termínu vydania  publikácie požiadať o dotlač podľa vzniknutej potreby:
  1. do troch rokov od vydania publikácie
  2. po uplynutí troch rokov môže byť publikácia znova vydaná (reedícia) iba na základe vydavateľskej zmluvy.

Neodovzdanie rukopisu v stanovenom termíne:

 • Ak autor nedodrží odovzdanie rukopisu v stanovenom termíne môže požiadať o jeho zaradenie do edičného plánu pre nasledujúci rok predložením NOVÉHO návrhového listu.