Clanky/Štruktúra článku

Štruktúra článku

a) názov príspevku
b) celé meno autora (-ov) s titulmi
c) pracovisko
d) adresa pracoviska
e) e-mailová adresa autora (-ov)
f) abstrakt
g) kľúčové slová
h) vlastný text
– úvod
– materiál a metodika experimentu
– dosiahnuté výsledky
– diskusia
– záver
ch) číslo a názov úlohy (grantu, projektu), ku ktorému sa článok viaže, ak   je jeho výstupom
i)  bibliografické odkazy