zaver/Zadanie témy

Zadanie témy

1) Zadanie témy ZP v súlade so študijným plánom študijného programu a harmonogramom akademického roku po vyjadrení súhlasu vedúceho pracoviska, kde sa uskutočňuje študijný program, sa zverejňuje prostredníctvom AIS. Zároveň sa zverejňuje spôsob a termíny prihlasovania študentov, pričom téma ZP môže byť zverejnená aj v cudzom jazyku.

2) Študent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sa prihlasuje na tému ZP u vedúceho ZP. Študent doktorandského štúdia si volí tému ZP pri podaní prihlášky na doktorandské štúdium. 3) Spresnené zadanie ZP je dokument, ktorým  MTF STU určuje študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním ZP. Zadanie ZP má spravidla nasledovnú štruktúru:

a) evidenčné číslo ZP,
b) typ ZP (názov ZP podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania),
c) názov ZP a ak sa použil podnázov ZP,
d) meno, priezvisko a tituly študenta,
e) meno, priezvisko a tituly vedúceho ZP,
f) v prípade externého školiteľa meno a priezvisko a tituly konzultanta,
g) školiace pracovisko,
h) meno, priezvisko a tituly vedúceho školiaceho pracoviska,
i) špecifikáciu témy ZP,
j) dátum zadania ,
k) dátum odovzdania ,
l) podpisy autora,  vedúceho školiaceho pracoviska a garanta študijného programu.