kom/Preambula

Preambula

Na vypracovanie rôznych komunikačných prostriedkov (flyer, brožúra, vizitky, menovky, poster, prezentácia ppt, ……..) vám odporúčame formáty zobrazené na stránke OPOM – oddelenie Public relations id=6914 a v linke na  id=7607.

Grafickú podporu pre vyhotovenie posterov zabezpečuje Odbor poznatkového manažmentu – oddelenie Public relations. Ostatné komunikačné prostriedky sa vyhotovujú na Oddelení Public relations OPOM MTF STU.

Reklamné (propagačné materiály) o fakulte zabezpečuje Oddelenie PR.

Reklamné (propagačné materiály) k podujatiam ústavov a pracovísk sa hradia mimi rozpočtu OPOM  (finančné náklady vždy kalkulujte do organizačných nákladov podujatie).