clanok/Preambula

Preambula

Príspevky v časopisoch MTF by v prvom rade mali súvisieť s riešením výskumných a grantových úloh, riešených výskumných a vzdelávacích projektov, podnikateľskou činnosťou na fakulte a mali by obsahovať vlastný prínos autora. Musia spĺňať obsahovo podmienky v súlade s príslušnou oblasťou výskumu na MTF STU. Za odbornú úroveň zodpovedá autor príspevku.

Pravidlá na publikovanie sa týkajú príspevkov v časopisoch MTF STU:

Vedecké práce MTF STU ISSN 1336-1589

Materials Science of Technology ISSN 1335-9053