Preambula

Záväznými predpismi k tvorbe záverečných prác na MTF STU sú:

1. Náležitosti záverečných prác na STU; (www.stuba.sk - Informácie pre   študentov-Legislatíva-Centrálny register-Náležitosti ZP na STU, kde je  Cuvedený podrobný postup odovzdávania ZP).

2. Študijný poriadok  STU v Bratislave.

3. Metodika tvorby a úpravy  záverečných prác na MTF STU (aktualizácia 8.2.2012) – nájdete na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2059

Autor

Autorom záverečnej práce je študent MTF STU

Povinnosti autora:


1) Kontrola originality ZP sa uskutočňuje prostredníctvom zadávania ZP do CRZP. K tomu je nutné, aby študent:


a) ZP okrem tlačenej formy pripravil aj v elektronickej forme. Za obsahovú zhodu tlačenej a elektronickej verzie ZP zodpovedá študent (pokyny k zviazaniu upravuje čl.7 Metodiky tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác  na MTF STU).
b) Najneskôr v termíne určenom v harmonograme akademického roka na odovzdanie ZP, odovzdal elektronickú verziu ZP vložením do AIS.

Čítať ďalej...

Zadanie témy

1) Zadanie témy ZP v súlade so študijným plánom študijného programu a harmonogramom akademického roku po vyjadrení súhlasu vedúceho pracoviska, kde sa uskutočňuje študijný program, sa zverejňuje prostredníctvom AIS. Zároveň sa zverejňuje spôsob a termíny prihlasovania študentov, pričom téma ZP môže byť zverejnená aj v cudzom jazyku.

Čítať ďalej...

Úvodná časť ZP

Úvodná časť ZP má tieto časti:

a) obal,
b) titulný list,
c) zadanie ZP,
d) poďakovanie (nepovinné),
e) súhrn v štátnom jazyku,
f) abstrakt v anglickom jazyku,
g) obsah,
h) zoznam príloh,
i) zoznam symbolov, skratiek a značiek (v prípade potreby),
j) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
k) slovník (nepovinné).