Obal ZP

Obal ZP obsahuje základné informácie o práci v štruktúre (vzor obalu):


a) názov univerzity,
b) názov fakulty, ktorej autor je študentom, ak je zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,
c) názov ZP a ak sa použil podnázov ZP,
d) typ ZP (názov ZP podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania),
e) meno, priezvisko a tituly autora ZP,
f) evidenčné číslo ZP,
g) rok vydania ZP.

Titulný list ZP

Titulný list ZP obsahuje úplné informácie o ZP v štruktúre (vzor titulného listu):

a) názov univerzity,
b) názov fakulty, ktorej je autor študentom, ak je zapísaný na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte,
c) názov ZP a ak sa použil, podnázov ZP,
d) typ ZP (názov ZP podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania),
e) meno, priezvisko a tituly autora ZP,
f) evidenčné číslo ZP,
g) študijný program,
h) číslo študijného odboru,
i) názov študijného odboru,
j) meno, priezvisko a tituly školiteľa,
k) meno, priezvisko a tituly konzultanta (v prípade že je určený),
l) školiace pracovisko,
m) miesto a rok vydania ZP.

Čísla študijných odborov

j) meno, priezvisko a tituly školiteľa,
k) meno, priezvisko a tituly konzultanta (v prípade že je určený),
l) školiace pracovisko,
m) miesto a rok vydania ZP.

Súhrn

Súhrn obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere sa charakterizuje splnenie zadania ZP, výsledky a význam celej práce.(vzor)


•    Súčasťou súhrnu je 3 - 5 kľúčových slov.
•    Súhrn sa píše súvisle ako jeden odsek .
•    Rozsah je spravidla 100  až 500 slov.
•    Povinnou súčasťou je preklad súhrnu do anglického jazyka.
•    Úpravu súhrnu definuje Norma STN ISO 214.

Hlavná časť ZP

Hlavná textová časť (jadro) sa člení na kapitoly, podkapitoly, kapitolky, odstavce, pododstavce. Pri delení kapitoly na podkapitoly musí byť dodržané rozdelenie minimálne na dve podkapitoly. Obsahová náplň hlavných kapitol býva väčšinou nasledovná:

Čítať ďalej...

Prílohy

Táto časť záverečnej práce je nepovinná, t. z. keď nie je potrebné dokladovať prílohy v práci, tak táto časť sa nemusí vypracovať. Prílohy sa nestránkujú a nespadajú do rozsahu práce.
Do príloh sa zaraďujú informácie širšie a hlbšie vysvetľujúce a dokresľujúce metódy  a techniky, ktoré sú obsiahnuté v hlavnom texte:

-    dokumentačné materiály,
-    doplnkové ilustrácie, alebo tabuľky,
-    bibliografia (nepoužitá relevantná literatúra),
-    popisy zariadenia, artefakty, predmety, počítačové programy a pod.

Každá príloha sa začína na novej strane a je označená samostatným písmenom (Príloha A, Príloha B, Príloha C...) Prílohy sa nepočítajú do rozsahu dokumentu. Odporúča sa, aby prílohy mali rovnakú orientáciu stránky a textu na výšku ako ostatný text. Je tiež vhodné zoskupovať prílohy podľa druhov. Pri každej prílohe je potrebné uviesť prameň, z ktorého bol príslušný materiál získaný.