Preambula

Pri tvorbe publikácií treba pracovať so štandardami, ktoré riešia špecifiká toho ktorého druhu dokumentu ako aj s normatívami platnými všeobecne pre oblasť dokumentácie.  Všetky štandardy sú dostupné v Akademickej knižnici (študovňa), resp. Vydavateľstve AlumniPress.

Zoznam štandardov

STN ISO 690 (STN 01 0197): 2012

Informácie a dokumentácie.  Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné  pramene a ich citovanie.

ISO 80000 : 2009

Veličiny a jednotky

STN ISO 2108 (STN 01 0189): 2006

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

STN 01 0177 (ISO 215):2002

Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií

STN ISO 215 (STN 01 0177): 2002

Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií

STN ISO 3297 (STN 01 0187): 2001

Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií

STN ISO 999 (STN 010192) 2001

Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov

STN ISO 1086(STN 010146): 1999

Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh 

STN ISO 18 (STN 01 0145): 1999

Dokumentácia. Obsah periodík

STN  ISO 214(STN 01 0194): 1998

Dokumentácia - Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu (01 0194)

STN ISO 832 (STN 01 0169):1998

Informácia a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá spracovania bibliografických termínov

STN 01 6910: 1998

Pravidlá písania a úpravy písomností

STN ISO 2145 (STN 01 0184): 1997

Dokumentácia. Číslovanie oddielov  a pododdielov písaných dokumentov

STN ISO 6357 (STN 01 0144): 1997

Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií

STN 01 0166: 1993

Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií

STN ISO 2384: 1992

Dokumentácia - Formálna úprava prekladov (01 0164)

ČSN 01 0199: 1975

Vydavateľská úprava odborných časopisov ďalších druhov neperiodických publikácií

Autorský zákon č. 618 z 4.12.2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (AZ)

Zákon 283 z 12. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZZSR/ShowRule.ascx&RuleId=3380152&source=EPI.EPILEX.ALL

Zákon č. 212 z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Daňové a odvodové povinnosti zamestnanca pri autorských honorároch

Registračný poriadok STU v Bratislave

Študijný poriadok STU v Bratislave

Záväzné stanovisko 1/2010 z 10. mája 2010 vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov

Smernica dekana č. 2/2015 – SD Určenie výšky odmien zamestnancom MTF STU za práce vykonávané mimo pracovného pomeru a za vykonávanie prác pomocou administratívnej sily (PAS) a pomocou vedeckej sily (PVS)

Usmernenie dekana 4/2012 Pravidlá pre publikovanie študentov doktorandského štúdia na MTF STU

Smernica dekana  MTF 4/2012 Jednotné uvádzanie adresy pracoviska pri publikovaní vedeckých prác v slovenskom a anglickom jazyku

Usmernenie dekana  MTF STU č. 5/2011 Postup pre zaraďovanie publikácie ( výstupov výskumnej činnosti ) autorov z MTF STU do kategórií

"Špičková medzinárodná kvalita (A)" a  "Medzinárodne uznávaná kvalita (B)"

Metodika tvorby a úpravy  záverečných prác na MTF STU (aktualizácia 8.2.2012) – nájdete na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2059

Metodické usmernenie MŠ SR č.14/2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovaní a sprístupňovaní (ďalej MU).

Metodické opatrenie č.1/2010-N Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenie z 25.2.2010 vydanej rektorom STU Bratislava.

Materiál KR z 28.06.2010 Podpora elektronického vydávania vedeckých časopisov a zborníkov STU

Štatút edičnej činnosti MTF STU

Štatút Vydavateľstva AlumniPress MTF STU

Smernica rektora č. 11/2012 - N Vydávanie monografií na báze kvalifikačných prác  zo dňa 28.11.2012

Custom Publishing - predložený materiál na Vedenie 9.10.2012

Výpis zo zasadnutia VF č.2 2012/2013 zo dňa 9.10.2012

Zoznam bibliografických odkazov k aplikácii (súčasne aj ako odporúčaná literatúra)

KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, M.  Informačná výchova. Termminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, 1998.  ISBN 80-08-02818-1

KIMLIČKA, Š. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul, 2002. ISBN 80-88982-57-X

Čítať ďalej...