Preambula

Ak nie je určené inak (organizátor podujatia, redakčná rada, a pod.) odporúčame dodržiavať nasledovné znaky úpravy príspevku v zborníku.

Poznámka: v menu Štandardy vám poskytujeme najčastejšie používané štýly pri tvorbe publikácií.

Štruktúra príspevku

1.    názov príspevku
2.    autor – meno a priezvisko, tituly
3.    pracovisko autora
4.    kontakt na autara
5.    kľúčové slová
6.    abstrakt príspevku
7.    text príspevku
8.    zoznam bibliografických odkazov

Ak je príspevok výstupom riešenia inštitucionálnej úlohy, príp. projektu, uvádzajte číslo a názov úlohy príp. projektu v závere príspevku.

Obsah príspevku

Nezabudnite, že obsah príspevku by mal v prvom rade korešpondovať s oblasťou výskumu na fakulte.

Názov príspevku

V názve príspevku nie je povolené používať skratky. K anglickej verzii názvu článku je povinné uviesť slovenský preklad názvu článku (alebo opačne – v slovenskej verzii príspevku doplňte anglický preklad názvu). Hlavný názov článku môže byť rozšírený o podnázov článku.

Abstrakt

Norma STN ISO 214 predkladá zásady na tvorbu a úpravu abstraktov z dokumentov.
Definícia abstraktu:

  • znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky

Typy abstraktov:

  • informatívny – používa sa pri textoch, ktoré opisujú experimentálne práce a pri dokumentoch na jedinú tému
  • indikatívny – používa sa pri štúdiách, rozsiahlych prehľadoch, rozborových článkoch, monografiách. Zachycuje základné predmety a spôsob spracovania faktov.
  • informatívno-indikatívny -  používa sa ak je limitovaná dĺžka abstraktu, pričom sa obmedzuje na základné prvky dokumentu

Čítať ďalej...