Názov a obsah publikácie

 • pri skriptách sa zhoduje s názvom a osnovou predmetu, pre ktorý je určená,
 • pri učebniciach sa čiastočne zhoduje s názvom a obsah je zhodný s osnovou predmetu,
 • vydaniu učebnice musí predchádzať vydanie skrípt s totožným, alebo príbuzným názvom navrhovanej učebnice.

 • pri monografiách nie je nevyhnutné dodržiavať názov predmetu, pre ktorý je monografia určená;

Autor

 • Autor skrípt – jeden z autorského kolektívu musí mať vedecko-pedagogickú hodnosť profesor, docent alebo  hodnosť PhD./CSc.
 • Autor skrípt - návody na cvičenia jeden z autorského kolektívu   musí mať vedecko-pedagogickú hodnosť profesor, docent, alebo hodnosť PhD./CSc.
 • Autor učebnice -  autorský kolektív je zostavený výhradne z profesorov alebo docentov, učebnica môže byť  vydaná len ako medziinštitucionálne dielo so spoluautorstvom iných autorov z  min. 2 iných univerzít/fakúlt mimo STU;
 • Autor monografie - autor musí mať vedecko-pedagogickú hodnosť profesor, docent, alebo hodnosť PhD./CSc.; monografie sú vydávané výhradne len s 1 autorom z MTF STU.
 • Autorský kolektív  učebníc, skrípt a návodov na cvičenia tvorí najviac päť autorov a členom autorského kolektívu môže byť aj pracovník mimo fakulty. Vedúci autorského kolektívu musí byť v čase zadávania publikácie  do tlače zamestnancom fakulty na plný úväzok a jeho autorský podiel na publikácii je minimálne 30 %. Počet spoluautorov na publikácií mimo MTF STU môže byť max. 2 spoluautori s tým, že percentuálny podiel interných zamestnancov na publikácii musí byť viac ako 50 %. V „Návrhovom liste“ je jeho meno uvádzané vždy na prvom mieste.

  Čítať ďalej...

Titulný list

Obsah titulného listu:
Meno (mená) individuálneho/alebo korporatívneho autora (autorov) treba uvádzať v plnom znení a v takej forme, aby tá časť mena, pod ktorou bude autor (autori) v zoznamoch uvedený (í), boli jasne identifikovateľné. Meno (mená) sa uvádza v plnom znení, vrátane plného znenia osobného (krstného) mena. Akademické a iné tituly sa uvádzajú podľa rozhodnutia autora (autorov). Mená všetkých autorov sa udávajú na rube titulného listu a vždy v tiráži. V prípade veľkého počtu autorov (zborníky) sa mená uvádzajú na samostatnej stránke pred úvodom, alebo za ním.

Čítať ďalej...

Abstrakt

Norma STN ISO 214 predkladá zásady na tvorbu a úpravu abstraktov z dokumentov.
Definícia abstraktu:

 • znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky

Typy abstraktov:

 • informatívny – používa sa pri textoch, ktoré opisujú experimentálne práce a pri dokumentoch na jedinú tému
 • indikatívny – používa sa pri štúdiách, rozsiahlych prehľadoch, rozborových článkoch, monografiách. Zachycuje základné predmety a spôsob spracovania faktov.
 • informatívno-indikatívny -  používa sa ak je limitovaná dĺžka abstraktu, pričom sa obmedzuje na základné prvky dokumentu

Čítať ďalej...

Recenzenti

 • publikácie musia byť odborne recenzované a jazykovo upravené. Jazykovú korektúru organizačne zabezpečuje vydavateľ,
 • odborní recenzenti na monografiu a učebnicu:  musia byť traja, pôsobiaci v danej alebo v príbuznej oblasti, pričom aspoň jeden musí mať rovnakú alebo vyššiu vedecko-pedagogickú hodnosť ako má člen autorského kolektívu s najvyššou vedecko-pedagogickou hodnosťou. Všetci  traja recenzenti sú externí, odporúča sa aby jeden z recenzentov bol mimo  rezortu školstva;

Čítať ďalej...