Rozsah publikácie

Rozsah rukopisu publikácie nesmie v textovej, obrázkovej, tabuľkovej a prílohovej časti prekročiť rozsah stanovený súčinom:


RUP =  počet hodín výučby za semester  x  0,33 AH


pri 13 týždňovom semestri, pričom 1 AH textu (vrátane tabuliek) je definovaný ako 20 normalizovaných strán – t.j. 36 000 znakov a 1 AH obrázkov a vzorcov ako plocha 2300 cm2.

Exempláre rukopisov

 • Rukopis schváleného titulu  je  (vedúci) autor povinný spracovať a odovzdať v stanovenom termíne   s úpravami podľa pripomienok recenzentov (spolu s 2 exemplármi každého recenzného posudku), v predpísanej úprave (podľa požiadaviek vydavateľa). Vydavateľ uzatvorí s autorom(i) licenčnú zmluvu.
 • Rukopis sa odovzdáva 1-krát vytlačený a 1x na elektronickom nosiči podľa pokynov výrobcu publikácie.
 • Autor dostane z pracoviska OPOM (Vydavateľstvo AlumniPress) potvrdenie o odovzdaní rukopisu.

Termíny

Termíny na odovzdanie návrhových listov:
Do 31.10. kalendárneho roka (napr. návrhy pre rok 2017/2018 treba odovzdať do 31.10.2016)

Termíny na odovzdanie rukopisov:

 • Publikácie hradené z grantových, alebo iných výskumných projektov musia byť odovzdané do konca septembra príslušného roka (z dôvodu finančných uzávierok).
 • V prípade, že autor nedodrží termín odovzdania rukopisu:
 1. pri oneskorení o 3 mesiace – napomenutie riaditeľa ústavu
 2. pri oneskorení o 6 mesiacov – zníženie autorského honoráru o 25% všetkým autorom
 3. pri oneskorení o 12 mesiacov sa titul  vyradí z EP pre daný rok, autor môže predložiť nový návrhový list pre  nasledujúci rok, max. však 2x za sebou.

Čítať ďalej...

Autorské honoráre

 • Fakulta sa uzavretím licenčnej zmluvy zaväzuje vyplatiť autorom autorský honorár, ktorého výšku pre daný kalendárny rok navrhuje edičná komisia fakulty a schvaľuje dekan  fakulty podľa platných predpisov a konkrétnych možností fakulty. Autorský honorár sa vypláca iba do výšky stanoveného rozsahu publikácie.

  Čítať ďalej...

Digitalizácia

DIGITALIZÁCIA VYDANÝCH DIEL Z EDIČNÉHO PLÁNU FAKULTY:
•    skriptá – všetky
•    monografie a učebnice – po uplynutí 3 rokov od ich vydania (po dohode s Nakladateľstvom STU ).

Ďalšie články...

 1. Pokyny na úpravu publikácie