Titulný list

Obsah titulného listu:
Meno (mená) individuálneho/alebo korporatívneho autora (autorov) treba uvádzať v plnom znení a v takej forme, aby tá časť mena, pod ktorou bude autor (autori) v zoznamoch uvedený (í), boli jasne identifikovateľné. Meno (mená) sa uvádza v plnom znení, vrátane plného znenia osobného (krstného) mena. Akademické a iné tituly sa uvádzajú podľa rozhodnutia autora (autorov). Mená všetkých autorov sa udávajú na rube titulného listu a vždy v tiráži. V prípade veľkého počtu autorov (zborníky) sa mená uvádzajú na samostatnej stránke pred úvodom, alebo za ním.


Rub titulného listu (môže byť umiestnené aj na konci dokumentu - tiráž)
Údaje, ktoré doplňuje Vydavateľstvo:


•    Copyright
•    ISBN, EAN, príp. ISSN ( v zhode s ISO 2108 a ISO 3297)
•    Tiráž (vydavateľ, poradie vydania, rok vydania, rozsah, pri elektronických dokumentoch linku dostupnosti