Registre

Pre úpravu registrov vo vysokoškolskej učebnici sa riadite normou STN ISO 999 (STN 010192) 2001 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov. Potrebu vytvorenia registra vo VŠ učebnici stanovuje Nakladateľstvo STU v Bratislave.

Anotácia

Anotácia je krátka charakteristika diela, na rozdiel od abstraktu prináša krátke hodnotenie diela s informáciou, pre koho je určené, aké ciele sleduje. Je to teda stručný záznam, krátka informácia o diele. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na publikáciu.

Preambula

Edičnú činnosť na Materiálovotechnologickej fakulte STU upravuje Štatút edičnej činnosti. Cieľom edičnej činnosti fakulty je zabezpečenie rýchleho prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a tým uľahčiť prístup študentov k novým poznatkom, skvalitniť pedagogický proces a podporiť výskumný a vedecký priestor prostredníctvom publikácií.


Za  vydanie  publikácie,  ktorá  nebola  schválená  v  Edičnom pláne fakulty, zodpovedá v plnom rozsahu autor. Publikácie vydané mimo EP nemôžu byť vydané pod hlavičkou fakulty. Z  tohto dôvodu fakulta za takto vydané dielo nepreberá žiadne garancie.

Čítať ďalej...

Definície publikácií

monografia, t.j. pôvodná monotematická  práca s príslušnou úrovňou vydavateľskejúpravy (ISBN, jazyková a odborná korektúra - recenzovaná min. 2 recenzentami); min. rozsah 3 AH;

vedecká monografia - pôvodné monotematické vedecké dielo so zárukou vedeckej originality s preukázateľným prínosom pre vedu. Využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky doterajšie poznatky o danej téme, obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom autorov vlastnej vedeckej práce. Vedecká monografia by mala byť dielo zásadného významu pre príslušnú oblasť výskumu;

Definícia monografie podľa CVTI SR pre potreby začleňovania publikácií pri nápočte financií pre verejné vysoké školy:

Presný citát:

„Vedecká monografia – vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahrňujúci všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujúcich s hlavnou intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie obohacujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi jednoznačne uvedenými v monografii. Vedecká monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia. Za vedeckú monografiu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové a formálne náležitosti vedeckej monografie. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou“.

odborná monografia
- nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú úroveň a kvalifikáciu autora. Odborné monografie sú príspevkom k poznaniu určitej problematiky, ktoré rozoberajú systematicky spravidla úzko vymedzenú tému;

vysokoškolská učebnica, t.j. publikácia predstavujúca systematicky usporiadaný, recenzovaný súbor najnovších poznatkov v danom odbore s príslušnou úrovňou vydavateľskej úpravy (ISBN, formát B4, laminovaná väzba, jazyková a odborná korektúra), určená širšej komunite používateľov vysokých škôl;   

skriptá, t.j. učebná pomôcka obsahujúca výklad podstatných častí výučby konkrétneho predmetu (v súlade s učebnou osnovou predmetu), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe dvojjazyčne (s/a) vo Vydavateľstve AlumniPress;

skriptá - návody na cvičenia, t.j. učebná pomôcka určená pre realizáciu praktických laboratórnych, výpočtových, resp. konštruktérsko-projektových zadaní študentov v rámci výučby konkrétneho predmetu (doplnkov ku skriptám s rovnakou úrovňou ich spracovania), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených v elektronickej podobe dvojjazyčne (s/a) vo Vydavateľstve AlumniPress;

ostatné druhy učebných pomôcok (príručky, texty, pracovné zošity a pod.) obvykle bez lektorskej a jazykovej úpravy a s maximálne racionálnou vydavateľskou úpravou;

ostatné druhy periodických a neperiodických publikácií ktoré sa viažu ku konferenciám, ktoré organizuje MTF STU, alebo na  ktorých  fakulta organizačne  participuje;

ostatné publikácie ako výsledok realizácie projektov a iných aktivít v prípade, že je vydavateľom MTF STU ( t.z. publikácie z projektov, konferencií, ...) bez nároku na autorské honoráre a vydavateľské náklady MTF ( vrátane jazykovej korektúry).

Zaradenie publikácie do edičného plánu

Návrh na zaradenie publikácie do edičného plánu fakulty predkladá edičnej komisii fakulty riaditeľ ústavu, ktorý gestoruje výučbu príslušného predmetu na tlačive „Návrhový list “ (formulár PDF, DOC) pre každú publikáciu osobitne.

Čítať ďalej...