Preambula

Na vypracovanie rôznych komunikačných prostriedkov (flyer, brožúra, vizitky, menovky, poster, prezentácia ppt, ........) vám odporúčame formáty zobrazené na stránke OPOM – oddelenie Public relations id=6914 a v linke na  id=7607.


Grafickú podporu pre vyhotovenie posterov zabezpečuje Odbor poznatkového manažmentu - oddelenie Public relations. Ostatné komunikačné prostriedky sa vyhotovujú na Oddelení Public relations OPOM MTF STU.

Reklamné (propagačné materiály) o fakulte zabezpečuje Oddelenie PR.

Reklamné (propagačné materiály) k podujatiam ústavov a pracovísk sa hradia mimi rozpočtu OPOM  (finančné náklady vždy kalkulujte do organizačných nákladov podujatie).

Definícia posteru

Poster je estetickou vizuálnou kombináciou dizajnu, farieb a odkazu s cieľom upútať pozornosť a udržať ju do takej miery, aby sa v mysli čitateľa zafixovali podstatné myšlienky. Zmysel posteru má byť v odovzdaní odkazu príslušnému auditóriu.

Odporúčaná literatúra: Meško, D. – Katuščák, D. a kol.: Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004, s. 32 – 43. (dostupná aj v študovni Akademickej knižnici MTF STU).Obsah posteru

Kým sa autor rozhodne urobiť poster, mal by si premyslieť:

 

  • ČO ním chce dosiahnuť (komunikáciu, disemináciu, predať svoju prácu...),
  • AKO to chce dosiahnuť,
  • KOMU je obsah určený.

Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky

Ďalšie články...

  1. Otázky a odpovede