Abstrakt

Úpravu abstraktu stanovuje Norma STN ISO 214. (k dispozícii vo fonde AK MTF STU)
Definícia abstraktu:

  • znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky

Typy abstraktov:

  • informatívny – používa sa pri textoch, ktoré opisujú experimentálne práce a pri dokumentoch na jedinú tému
  • indikatívny – používa sa pri štúdiách, rozsiahlych prehľadoch, rozborových článkoch, monografiách. Zachytáva základné predmety a spôsob spracovania faktov.
  • informatívno-indikatívny -  používa sa ak je limitovaná dĺžka abstraktu, pričom sa obmedzuje na základné prvky dokumentu

Čítať ďalej...

Klúčové slová

- píšu sa vždy za text abstraktu,

- vyjadrujú obsah textu tak, aby  podľa nich bolo možné vyhladávať príslušný text,

- forma kľúčových slov je spravidla 2-3 slovné spojenie (prípadne vzorec, štandardne používaný symbol,...) ako vyhladávacie kritérium.

Recenzenti

Príspevky do časopisu podliehajú odbornej recenzii. Recenziu článkov zabezpečuje redakčná rada časopisov formou anonymného recenzovania. Osnova recenzného posudku, osnava recenzného posduku v anglickom jazyku.

 

 

 

Formálne znaky článku

Jazyk článku

Angličtina

Rozsah článku

  •     pre časopis Vedecké práce MTF STU : max. 8 strán A4
  •    pre internetový časopis Materials Science and Technology: nie je limitované

Čítať ďalej...

Termíny

Termín na odovzdanie článkov do časopisu Vedecké práce MTF STU:

  1. do 31.3. kalendárneho roka
  2. do 31.7. kalendárneho roka

Termín na odovzdanie článkov do internetového časopisu Materials Science and Technology:

  1. priebežne

Ďalšie články...

  1. Otázky a odpovede