Štruktúra článku

a) názov príspevku
b) celé meno autora (-ov) s titulmi
c) pracovisko
d) adresa pracoviska
e) e-mailová adresa autora (-ov)
f) abstrakt
g) kľúčové slová
h) vlastný text
   - úvod
   - materiál a metodika experimentu
   - dosiahnuté výsledky
   - diskusia
   - záver
ch) číslo a názov úlohy (grantu, projektu), ku ktorému sa článok viaže, ak   je jeho výstupom  
i)  bibliografické odkazy