Recenzenti

Príspevky do časopisu podliehajú odbornej recenzii. Recenziu článkov zabezpečuje redakčná rada časopisov formou anonymného recenzovania. Osnova recenzného posudku, osnava recenzného posduku v anglickom jazyku.