Informácie

 PREDÁTORSKÉ ČASOPISY A VYDAVATEĽSTVÁ

Označenie predátorské časopisy (predátorskí vydavatelia) je relatívne nový pojem označujúci vedecké časopisy (vydavateľov), ktoré zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku. Upozorňujeme Vás na stále sa rozširujúci a rozmáhajúci fenomén v publikačnej činnosti. Ide o tzv. predátorské časopisy a vydavateľstvá. Predátorské časopisy a vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie a generovať zisk.

 

Znaky predátorov:

  1. Sú to spravidla online časopisy, ktoré sa „tvária“ ako kvalitné časopisy s otvoreným prístupom.
  2. Autorovi je sľúbený extrémne (a nereálne!) rýchly proces recenzného konania, akceptovania následného publikovania článku. Konanie je charakteristické vysokou mierou akceptovanosti článkov, bez podstatných pripomienok.
  3. Nerobia výber článkov, jediným kritériom pre zaradenie článku do časopisu je zaplatenie poplatku.
  4. Autor je často kontaktovaný emailom redakciou je mu ponúknutá možnosť publikovať, aj keď s daným časopisom nikdy predtým nedošiel do styku.
  5. Za uverejnenie článku sa takmer vždy platí.
  6. Napodobňujú sa názvy serióznych vedeckých časopisov vydavateľstiev, aby na nich parazitovali a autora uviedli do omylu (napr. prehodia poradie slov v názve, alebo rozšíria názov, a pozor! V angličtine niekedy stačí ak pridajú určitý člen!).
  7. Uvádzajúsebe neúplné a zavádzajúce informácie. Napr. uvádzajú svoj vlastný Impact Factor, ktorý nemá s oficiálnym IF v JCR (WoS)nič spoločné (napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor) ; častokrát zatajujú skutočné miesto pôsobenia (Pakistan, India, etc.); môžu klamať ohľadom indexovania v scientometrických databázach (napr. tvrdia, že ich indexuje Scopus, WoS, pričom opak je pravdou).
  8. Častokrát sa takéto časopisy nešpecializujú len na danú problematiku, ale majú interdisciplinárny charakter, široký obsahový záber.
  9. Časopis je vydávaný len krátko, má nízky ročník (1-10) .

10. Časopis/vydavateľstvo je na neoficiálnom zozname „predátorov“ profesora   Jeffreyho Bealla z Coloradskej univerzity, ktorý sa problematikou dlhšie zaoberá.

 

Ako si overím kvalitu časopisu:

1. Pred publikovaním v akomkoľvek neznámom vedeckom časopise sa v žiadnom  prípade nespoliehať len na informácie na jeho webovej stránke.

2. Overiť si jeho indexovanie vo významných databázach (WoS, Scopus)

3. Overiť si jeho IF v databáze Journal Citation Reports (WoS).

4. Overiť si, či časopis alebo jeho vydavateľ, nie je uvedený v nasledujúcich zoznamoch:

Beallov zoznam predátorských vydavateľov: https://scholarlyoa.com/publishers/

Beallov zoznam predátorských časopisov (tzv. samostatných, ktoré nevydáva spoločný vydavateľ): https://scholarlyoa.com/individual-journals/

Beallov zoznam časopisov s vyslovene „ukradnutou“ identitou:https://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/

Pokiaľ narazíte na rôzne nové scientometrické ukazovatele, overte si  Beallov zoznam s klamlivou/účelovou scientometriou: https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/

Pokiaľ vykazuje časopis/vydavateľstvo, v ktorom chcete publikovať niektoré z týchto znakov, zvážte ďalší postup.

Rada na záver:

Starostlivo si overte identitu časopisu/vydavateľstva kam sa chystáte publikovať.

V prípade pochybností kontaktujte Akademickú knižnicu (evidencia publikačnej činnosti a ohlasov), alebo priamo vedúcu odboru.

 

 

 

Preambula

Príspevky v časopisoch MTF by v prvom rade mali súvisieť s riešením výskumných a grantových úloh, riešených výskumných a vzdelávacích projektov, podnikateľskou činnosťou na fakulte a mali by obsahovať vlastný prínos autora. Musia spĺňať obsahovo podmienky v súlade s príslušnou oblasťou výskumu na MTF STU. Za odbornú úroveň zodpovedá autor príspevku.

 

Pravidlá na publikovanie sa týkajú príspevkov v časopisoch MTF STU:

Vedecké práce MTF STU ISSN 1336-1589

Materials Science of Technology ISSN 1335-9053

 

Štruktúra článku

a) názov príspevku
b) celé meno autora (-ov) s titulmi
c) pracovisko
d) adresa pracoviska
e) e-mailová adresa autora (-ov)
f) abstrakt
g) kľúčové slová
h) vlastný text
   - úvod
   - materiál a metodika experimentu
   - dosiahnuté výsledky
   - diskusia
   - záver
ch) číslo a názov úlohy (grantu, projektu), ku ktorému sa článok viaže, ak   je jeho výstupom  
i)  bibliografické odkazy

 

 

Názov článku

V názve článku nie je povolené používať skratky. Hlavný názov článku môže byť rozšírený o podnázov článku.

Autor

Autormi príspevkov môžu byť:

a) interní pedagogickí a výskumní zamestnanci MTF STU,

b) autori mimo MTF STU v prípade, že sú spoluriešiteľmi  výskumných úloh s MTF STU,

c) študenti doktorandského štúdia, pričom v plnom rozsahu platí dodržiavanie  Usmernenia dekana 1/2010 Pravidlá pre publikovanie študentov doktorandského štúdia na MTF STU,

d) externí z  oblasti výskumu akreditovaných na MTF STU s možnosťou uverejnenia príspevkov len v internetovom časopise.

Autorom príspevkov sa nevypláca autorský honorár. Prvý autor príspevku má nárok na jeden výtlačok časopisu bezplatne. Ostatní autori a mimofakultní recenzenti na požiadanie obdržia separáty príspevkov.

Doktorand ako autor publikuje do obdobia dizertačnej skúšky len ako spoluautor so svojim školiteľom, prípadne samostatne výhradne so súhlasom školiteľa (pozri Usmernenie dekana 1/2010).

Redakčná rada rozhoduje o spoplatnení príspevkov externým autorom v internetovom  časopise MTF STU, kde určí výšku poplatku a spôsob realizácie spoplatnenia.